СРПСКА АКАДЕМИЈА ОБРАЗОВАЊА

Прва страна Претходна Садржај Чланови САО SAO Members

Р.Николић
Н.Поткоњак Ј.Ђорђевић Д.Ж.Марковић М.Вилотијевић М.Ратковић Д.Савићевић В.Тешић Д.Херцег Г.Гојков Ђ.Ђурић М.Недељковић Е.Каменов М.Ивковић С.Богдановић М.Даниловић З.Петровић Л.Михуц Б.Влаховић М.Милин К.Мурешану В.Нојман М.Блажић А.Илика П.Ј.Отиман З.Жоглев Р.Николић М.В.Силантјева М.Узелац М.Сегединац Г.Максимовић З.Аврамовић С.Гашић-Павишић А.Крајнц Л.Бетеа Р.Антонијевић Б.Јовановић Н.Мијановић Н.Сузић Р.Бубањ Р.Николић У.Шуваковић В.Банђур Д.Бранковић

 


Часопис Истраживања у педагогији

РАДМИЛА НИКОЛИЋ

 

Б И О Г Р А Ф И Ј А

 

Библиографија

               

Рођена је 7. септембра 1950. године у Ужицу. Основу школу завршила у Ужицу (1965); Учитељску школу у Ужицу (1970). Дипломирала на Филозофском факултету у Београду (1977), групa за педагогију. Магистaрску тезу Педагошке вредности постојећих модела школа у природи одбранила на Филозофском факултету у Београду (1993), где је одбранила и докторску дисертацију под насловом Континуитет успеха ученика основне школе (1997).

Професионално искуство

Радила у Дому ученика геодетске школе у Београду (19771979), Образовном центру у Пожеги (19791980), Основној школи Браћа Јечменица у Ужицу (19801988), Педагошкој академији у Ужицу (19881993) и Учитељском факултету у Ужицу Универзитета у Крагујевцу (од 1994. до данас).

Кретање у струци

Асистент за предмете Општа педагогија и Дидактика на Учитељском факултету у Ужицу (19941997).

Предавач више школе за предмете Педагогија, Предшколска педагогија и Методика васпитнообразовног рада на Педагошкој академији у Ужицу (19871992).

Професор више школе за предмете Педагогија и Предшколска педагогија на Педагошкој академији у Ужицу (1992).

Доцент за предмет Школска и породична педагогија на Учитељском факултету у Ужицу (19972002).

Ванредни професор за предмет Школска и породична педагогија на Учитељском факултету у Ужицу (20022006).

Редовни професор за ужу научну област Педагогија, Дидактика, Методике на Учитељском факултету у Ужицу (од 2006).

Продекан за студије II и III степена на Учитељском факултету у Ужицу (7.5.20101.10.2012.).

Декан Учитељског факултета у Ужицу Универзитета у Крагујевцу од 1.10.2012.  године.

Чланство у удружењима и асоцијацијама

Била је члан више стручних друштава и организација: председник педагошког друштва Региона Титово Ужице; члан председништва Педагошког друштва Србије, Београд (1980); члан Савета дечјег Савеза Србије; члан Уређивачког одбора Задужбине Андрејевић у Београду; члан Савета Универзитета у Крагујевцу (20062008); члан Стручног већа за друштвенохуманистичке науке Универзитета у Крагујевцу (20062012), била и председник; председник Комисије за обезбеђење квалитета Универзитета у Крагујевцу (20102012).

Аутор је објављених 13 монографија, уџбеника и приручника, 100 научних и стручних радова и има учешће на преко 70 научних и стручних скупова у земљи и иностранству.

Ангажована је као наставник на основним, мастер и докторским студијама на Учитељском факултету у Ужицу Универзитета у Крагујевцу; Природноматематичком факултету Универзитета у Крагујевцу; мастер студијама на Учитељском факултету у Врању; Учитељском факултету у Лепосавићу Универзитета у Косовској Митровици и као ментор и члан комисије за оцену и одбрану већег броја докторских дисертација, односно магистарских теза.

Учешће у пројектима

Као члан Тима активно је учествовала у остваривању и реализацији више научноистраживачких пројеката које је финансирало Министарство за просвету, науку и технолошки развој Републике Србије:

(1) У оквиру пројекта Чиниоци и индикатори ефикасности и методе унапређивања основног васпитања и образовања, бр. 14Т02, Заједнице учитељских факултета Републике Србије, потпројекат Вредности савременог уџбеника (19962000);

(2) Образовање и усавршавање наставника у складу са европском оријентацијом, бр. 149054, Учитељски факултет у Ужицу Универзитета у Крагујевцу (20062010);

(3) Школа у природи, Центар за научноистраживачки рад, Учитељски факултет у Врању Универзитета у Нишу (20072010);

(4) Настава и учење проблеми, циљеви и перспективе, бр. 179026, Учитељски факултет у Ужицу Универзитета у Крагујевцу (20112014);

(5) Педагошки плурализам као основа стратегије образовања, бр. 179036, Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду (20112014);

као и у међународном Темпус пројекту: Harmonization and Modernization of the Curriculum for Primary Teacher Education Project acronym: HAMOC. Project number: 516762TEMPUS120111RSTEMPUSJPCR (20112516/001001), Педагошки факултет у Сомбору Универзитета у Новом Саду.

Чланство у уређивачким одборима часописа

Члан је редакције више часописа: уредник Зборника радова Учитељског факултета у Ужицу Универзитета у Крагујевцу; уредник и рецензент Зборника радова са међународних научних скупова Учитељског факултета у Ужицу Универзитета у Крагујевцу; Учитељ; Педагошке минијатуре; Иновације у настави; Годишњак Учитељског факултета у Врању.

 

Прва страна ] Претходна ]

Последња измена: apr-22