СРПСКА АКАДЕМИЈА ОБРАЗОВАЊА

Прва страна Претходна Садржај Чланови САО SAO Members

А.Илика
Н.Поткоњак Ј.Ђорђевић Д.Ж.Марковић М.Вилотијевић М.Ратковић Д.Савићевић В.Тешић Д.Херцег Г.Гојков Ђ.Ђурић М.Недељковић Е.Каменов М.Ивковић С.Богдановић М.Даниловић З.Петровић Л.Михуц Б.Влаховић М.Милин К.Мурешану В.Нојман М.Блажић А.Илика П.Ј.Отиман З.Жоглев Р.Николић М.В.Силантјева М.Узелац М.Сегединац Г.Максимовић З.Аврамовић С.Гашић-Павишић А.Крајнц Л.Бетеа Р.Антонијевић Б.Јовановић Н.Мијановић Н.Сузић Р.Бубањ Р.Николић У.Шуваковић В.Банђур Д.Бранковић

 


Часопис Истраживања у педагогији

 

ANTON A. ILICA

 

 

 B I O G R A F I J A

Lični podaci:

 

 

 

 

Ime

 

ILIKA A. ANTON

Adresa

 

Arad, Rumunija, Ul. Ion BUDAI DELEANU, br. 5A.

Telefon

 

+40-257-282641; 0740065858

Fax

 

0257-219555.

E-mail

 

ilica_anton@yahoo.com.

Nacionalnost

 

rumunska

Datum rođenja

 

29 januar 1947.,  opštinaTagadau, Arad

 

 

 

 

 

 

Profesionalno iskustvo

 

            Period

 

·         1967-2000 – didaktička aktivnost u preduniverzitetskom školstvu

·         1990 – 1998 - direktor Pedagoške gimnazije Dimitrije Cikindeal („Dimitrie Ţichindeal”) u Aradu

·         1992-2000 – prodirector Univerzitetskog Pedagoškog Kolegijuma u okviru Privatnog Univerziteta u Aradu; redovni profesor sledećih disciplina: Metodika rumunskog jezika, Edukativna komunikacija.

bullet

1995., predavač na privatnom univerzitetu u Aradu, prodekan Univerzitetskog pedagoškog Kolegijuma, a posle naučni sekretar istoga;

·         1998 - 2000 udruženi istraživač Instituta Obrazovnih Nauka, Bukurešt, u izradi analitičkih programa;

bullet

2001., predavač na Teološkom fakultetu u okviru univerziteta „Aurel Vlajku” (Aurel Vlaicu) iz Arada;

bullet

2001-2005 direktor Univerzitetskog Pedagoškog Kolegijuma za Učitelje u okviru Univerziteta „Aurel Vlajku” u Aradu.

bullet

Od 2001. do sada, član izvršnog organa Senata, i član Veća Univerziteta „Aurel Vlajku” iz Arada

bullet

2002., predavač u okviru DPPD Univerziteta "Aurel Vlajku";

bullet

2003., doktorira u obrazovnim naukama, u Kluž-Napoki, sa naučnim radom Pedagogia Lecturii (Pedagogija čitanja), čiji je koordonator bio prof. univ. dr Miron Jonescu, sa Univerziteta „Babeş-Bolyai” iz Kluž-Napoke

·         Od 2003. do sada: uređivač u okviru programa periodičnog usavršavanja za menadžere, profesore i učitelje u preduniverzitetskom školstvu;

·         Od 2004. do sada stipendista COPYRO – za pisanje knjige „Metodologia activităţilor instructiv-educative”; (Metodologija instruktivno – edukativnih aktivnosti)

bullet

2004., januara, ponovo je izabran da bude direktor Univerzitetskog Pedagoškog Kolegijuma za Učitelje;

bullet

2004. predavač na Univerzitetu „Aurel Vlajku” iz Arada;

bullet

Od 2005. do sada. dekan Fakulteta za obrazovne Nauke i Socijalnu pomoć;

bullet

Od 2005. do sada,član u Veću UAV i u Izvršnom organu Veća;

bullet

2006. – univerzitetski profesor;

·         Od 2000. do sada – organizator sednica za usavršavanje nastavnog kadra, za postizavanje profesionalnog stepena u obrazovanju (krajni, II stepen);

bullet

2000 – 2008 – izdao 18 tomova čiji je on autor, tomove na čijoj izradi je bio saradnik, koordonator tomova sa didaktičkom problematikom.

 

 

• Ime i adresa UNIVERZITETA

 

UNIVERSITATEA „AUREL VLAICU” ARAD,

Bd. Revoluţiei, nr. 77

310130 Arad. România

• Vrsta delatnosti ili sektor delatnosti

 

-          Didaktička aktivnost u okviruobrazovnih nauka i didaktike rumunskog jezika i čitanja;

-          Istraživački rad primenjen u domenu obrazovnih nauka;

 

• Funkcija ili radno mesto

 

-          2008., ponovo je izabran za dekana Fakulteta Nauka i Edukacije

-          2005-2008 – dekan fakulteta za Obrazovne Nauke i Socijalnu pomoć

-          2001- 2005 – direktor Izdavačke kuće Univerziteta “Aurel Vlajku” u Aradu (UAV), sa akreditacijom CNCSIS.

-          2003-2006 – član veća UAV, član Izvršnog Organa Veća UAV

• Glavne aktivnosti i odgovornosti

 

Didaktična aktivnost:

-          1994–2008 – predavač časova na nivou apsolviranja, licence i mastera: „Didaktika rumunskog jezika”, „Pedagogija čitanja”, „Edukativna komunikacija”, „Teorija i metodologija predavanja”, „Menadžment organizacione komunikacije”, „Teorije učenja”, „Filozofija komunikacije”, „Edukativno ponašanje” (master).

 

-          Objavljeni Kursevi i Udžbenici:

1.  DIDACTICA LIMBII ROMÂNE ÎN CICLUL PRIMAR (2003, 2004, 2005), Arad, Editura Universităţii „Aurel Vlaicu” (ISBN: 973-8363-09-8).

2.  PEDAGOGIA COMUNICĂRII EDUCAŢIONALE (2003), Arad, Editura Universităţii „Aurel Vlaicu” (ISBN: 973-8363-97-8).

3.   METODOLOGIA CERCETARII EDUCATIONALE (2004), Arad, Editura Universitatii Aurel Vlaicu (ISBN 973-8363-56-x).

4.  METODICA LIMBII ROMÂNE, ediţia a V-a, (2005) (ISBN: 973-8363-93-4).

5.  TEORIA ŞI METODOLGIA CURRICULUMULUI, uz intern, curs multiplicat (2007)

6.    TEORII ALE ÎNVĂŢĂRII, uz intern, curs multiplicat (2007)

7.    DIDACTICA LIMBII ROMÂNE, uz intern, curs multiplicat (2007)

8.    FILOSIFIA COMUNICARII (2007)

9.    COMPORTAMENT COMUNICATIV SI CULTURA ORGANIZATIONALA (2008)

 

 

Istraživačka aktivnost:

-   Eksperimentalno istraživanje kada je u pitanju uticaj televizualnosti na učenje (iznesena u studiji Omul-un posibil mutand, (Čovek- mogući mutand)2006)

1.       Pedagogija elektronskog čitanja, projekat CNCSIS- 1001, za 2003-2004 godinu, u vrednosti od 250 milioma, direktor projrkta, u kom se pratila upotreba virtuelnog čitanja, uz čitanje štampanih knjiga, primenjivanje nekih ruralnih programa za alfabetizaciju učenika sa tehnikama elektronskog čitanja..

2.       Određivanje i poboljšanje disfunkcija u učenju osnovnih sposobnosti (čitanje, pisanje, matematičko računanje) kod dece između 8 i 11 godina. Projekat CNCSIS 939. Projekat sa ovom tematikom je imao za cilj da odredi psihološke, društvene i metodološke razloge koje uzrokuju pojavljivanje nekih disfunkcija u učenju osnovnih sposobnosti i u izradi jednog pomoćnog pedagoškog vodiča namenjenog učiteljima. Član u timu projekta.

3.       Prekogranične prilike za interkulturalno obrazovanje projekat CNCSIS 732, za 2005-2006 godinu, u vrednosti od 150 miliona, direktor projekta, koji predstavlja pedagoško istraživanje koje se odnosi na interkulturalno obrazovanje u raznim sredinama čiji je cilj organizovanje zajedničkih kulturnih manifestacija suživljenih etničkih zajednica, sa fokusom na mađare, srbe, slovake i rome, iz banatskih krajeva.

4.       Istraživanje uticaja edukativnog programa karaktera (Character First) na  male školarce, razredi I-IV – član u timu projekta. Projekat se odvajao u periodu između 2003-2004.  Direktor projekta je bio conf. dr. Dorin Herlo, i završen je do isplaniranog roka.

 

Naučna aktivnost:

       - objavljene knjige :

a.       Autor sledećih knjiga

 

1.    PEDAGOGIA LECTURII  (2003), Arad, Editura Universităţii „Aurel Vlaicu” (ISBN: 973-8363-103-7), 275 p.

2.    PEDAGOGIA COMUNICĂRII EDUCAŢIONALE  (2003), Arad, Editura Universităţii „Aurel Vlaicu” (ISBN: 973-9361-97-8), 136 p.

3.    DIDACTICA ŞI LECTURĂ (2003), Arad, Editura Universităţii „Aurel Vlaicu” (ISBN: 973-8363-92-7), 187 p.

4.     COMUNICAREA EDUCAŢIONALĂ (2004), Arad, Editura Universităţii „Aurel Vlaicu” (ISBN: 973-8363-97-9).

5.    PEDAGOGIE MODERNĂ  (2006), Arad, Editura Universităţii „Aurel Vlaicu” (ISBN: 973-752-034-3; 978-973-752-033-3), 408 p.

     6. CURRICULUM ŞI EDUCAŢIE (2006), Arad, Editura Universităţii „Aurel Vlaicu (ISBN: 973-752-042-6; 978-973-752-045-8),      239 p.

    7. FILOZOFIA COMUNICARII (2007), Arad, Editura Universităţii „Aurel Vlaicu” , (ISBN: 973-752-096-3; 978-973-752-096-8),      282 p.

   8. COMPORTAMENT ORGANIZAŢIONAL ŞI CULTURĂ COMUNICAŢIONALĂ (2008), Arad, Editura Universităţii „Aurel Vlaicu” , (ISBN: 978-973-752-096-8),      274 p.

    9. METODOLOGIA CERCETĂRII EXPERIMENTALE (2008), Arad, Editura Universităţii „Aurel Vlaicu” , (ISBN: 978-973-8363-97-9),      142 p.

 

b.       Koautor i koordonator

 

1.              METODICA ACTIVITĂŢILOR INSTRUCTIV-EDUCATIVE (2004) (colaborare) (ISBN: 973-8363-21-4)

2.              O PEDAGOGIE PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR (2005) (coordonator si în cooperare) (ISBN:973-8363-68-0).

3.              COMUNICAREA ÎN EDUCAŢIE (2006) (coord. şi în colab) (ISBN: 973-752-020-3).

c. Druge aktivnosti

 

1.       Objavljivanje više od 80 studija, članaka, naučnih objava u novinama, časopisima, zbirkama naučnih radova, godišnjacima, analima, u lokalnoj, nacionalnoj i inostranoj štampi;

2.      učešće na naučnim sednicama u zemlji i po susednim državama (Srbija i Mađarska);

3.      izrada projekata za saradnju, tipa CNCSIS i programa Leonardo;

4.      idejno kpncipiranje programa za neprestalno obrazovanje, za nastavne stepene, usavršavanje, za podučavatelje, vaspitače i učitelje;

5.      član u Nacionalnoj Komisiji za izradu Školskih programa uz Ministarstvo Obrazovanja, istraživanja i Mladeži;

6.      voditelj u emisiji „Actualităţi din universitate”, u okviru kanala Info-Tv;

7.      stalni saradnik i odgovorni za rubrike Aradskih dnevnih novina Adevărul, Occident i Observator;

8.      stručnjak – procenjivač u Aracis-u;

9.      član u komisjama za doktorat (Laura Orban, 2007), (Laura Dragomir, 2008);

10.  knjiga u počast pedagoga Vasile Popeanga (2007);

11.  saradnik pri Tribini Školstva;

12.   savetnik u opštini pri davanju naziva ulica, institucija, naselja;

13.  stručnjak CNFIS pri MECT.

14.   Odgovorni urednik publicacija: Educaţia-Plus (zbirka metodoloških studija za nastavni kadar, 2002-2008) i Agora PS/AS, polugodišnji časopis za društvenu asistenciju, 2007-2008

 

 

OBRAZOVANJE

 

 

 

 

 

 

 

Perioada

 

1.       2003 - Doktor uobrazovnim naukama, naslov doktorske teze "Pedagogia lecturii"(Pedagogija čitanja), odbranjena marta 2003.na Univerzitetu “Babeş-Bolyai” iz Kluž-Napoke; koordinator: prof. univ. dr. Miron Jonescu; članovi komisije: prof. univ. dr. Vasile Preda, prof. univ. dr. Dorel Ungureanu, prof. univ. dr. Romica Juku, prof. univ. dr. Vasile Kiş.

2.       kursevi za usavršavanje Edu 2000 (Sinaia, 2004.)

3.       1982 - 2000 - profesor, direktor – Pedagoška srednja škola “Dimitrije Cikindeal”, Arad,  I nastavni stepen;

4.       1978 – 1982 – profesor, direktor la Osnovne Škole br. 9 u Arad

5.       1972 – Absolvirao je na Univerzitetu u Temišvaru, Filološki Fakultet, specialnost Rumunski i Francuski jezik.

 

 

LIČNE SPOSOBNOSTI I UMEĆA

 

 

MATERNJI JEZIK:

 

RUMUNSKI

 

 

STRANI JEZIK: 

 

FRANCUSKI

 

 

 

 

 

 

 

ORGANIZATORSKA I SOCIJALNA  UMEĆA I SPOSOBNOSTI      

 

 

-          Kompetentnost za objavljivanje tomova, izdavački savetnik i direktor univerzitetske izdavačke kuće;

-          Kompetentnost u uređivanju časopisa Fakulteta „EDUCAŢIA PLUS”, kao odgovorni u Kolegijumu redakcije;

-          Spremnost da učestvuje u poboljšanju građanskog života, univerzitetske sredine iz ove zone;

-          Menadžerske sposobnosti za institucionalno organizovanje, iskustvo stečeno funkcijom direktora pedagoške srednje škole (8 godina), pedagoškog kolegijuma (5 godina), fakulteta obrazovnih nauka (1 godina);

-          Sposobnost za uspostavljanje odnosa, putem institucionalnih partnerstava sa sličnim fakultetima iz zemlje i iz univerzitetsko – pedagoške zone Arad-Szarvasz-Vršac;

-          Organizatorski duh kada je u pitanju rešavanje problema nekog velikog kolektiva, kao što su problemi vezani za menadžment nastavnih stepena za učitelje, u cifri od 500 kandidata godišnje.

 

 

 

Прва страна ] Претходна ]

Последња измена: apr-22