СРПСКА АКАДЕМИЈА ОБРАЗОВАЊА

Прва страна Претходна Садржај Чланови САО SAO Members

С.Богдановић
Н.Поткоњак Ј.Ђорђевић Д.Ж.Марковић М.Вилотијевић М.Ратковић Д.Савићевић В.Тешић Д.Херцег Г.Гојков Ђ.Ђурић М.Недељковић Е.Каменов М.Ивковић С.Богдановић М.Даниловић З.Петровић Л.Михуц Б.Влаховић М.Милин К.Мурешану В.Нојман М.Блажић А.Илика П.Ј.Отиман З.Жоглев Р.Николић М.В.Силантјева М.Узелац М.Сегединац Г.Максимовић З.Аврамовић С.Гашић-Павишић А.Крајнц Л.Бетеа Р.Антонијевић Б.Јовановић Н.Мијановић Н.Сузић Р.Бубањ Р.Николић У.Шуваковић В.Банђур Д.Бранковић

 


Часопис Истраживања у педагогији

Стојан Богдановић

 

Б И О Г Р А Ф И Ј А

 

Професор др Стојан Богдановић рођен је 21. јуна 1944. године у Великом Бо­њи­нцу, Република Србија. Основну школу и гимназију је завршио у Књажевцу. При­ро­дно-математички факултет, одсек за Математику, завршио је 1968. године у Бе­о­г­ра­ду. Специјализирао је Аксиоматске теорије скупова на Универзитету Париз ВИИ, го­дине 1974/75. Магистарски рад под насловом "О једној класи семигрупа" одбранио је 1978. године на ПМФ-у у Новом Саду. Докторску дисертацију под насловом "При­лог теорији регуларних полугрупа" одбранио је 1980. године, такође на ПМФ-у у Но­вом Саду.

Био је професор гимназије у Панчеву од 1968. до 1977. године. За асистента на ПМФ-у у Новом Саду је изабран 1977. Доцент на истом Факултету био је од 1981. до 1986. Ванредни професор на ПМФ-у у Новом Саду био је од 1986. до 1987. када је пре­шао на Економски факултет у Нишу, где је 1989. године изабран за редовног про­фесора. На ПМФ-у у Новом Саду предавао је Алгебру И, Основи математичке ло­гике и теорије скупова, Линеарну алгебру, Теорију група и једначина и Историју и ме­тодологију математике. Од 1982. до 1987. предавао је Алгебру И и Групе и њихове ге­нерализације на Студијској групи за Математику Филозофског факултета у Нишу. Шко­лске 1977/78. године изводио је вежбе из Линеарне алгебре на Последипломској  шко­ли Економског института у Београду. Стални је предавач на последипломским сту­дијама на Природно-математичком факултету у Нишу,  Учитељском факултету у Вра­њу и на Економском факултету у Нишу.

Професор Стојан Богдановић је оснивач и дугогодишњи руководилац Се­ми­на­ра за Теорију полугрупа у Нишу, сада Семинара за Алгебру, који ради од 1982. го­ди­не, под покровитељством Математичког института САНУ. У свету је овај се­ми­нар познат као Нишка школа за Теорију полугрупа. Заједно са професором М. Ћи­ри­ћем је основао Нишку школу за Теорију аутомата.

Професор Богдановић је руководио израдом 5 докторских дисертација, 9 ма­ги­старских теза и 3 специјалистичка рада. Иначе, на разним универзитетима био је 42 пута члан комисија за одбрану магистарских и докторских теза. Осим тога, ре­зу­л­та­ти његових истраживања послужили су као полазне основе студија из којих су про­и­зашле 3 докторске дисертације одбрањене у Кини, 1 у Бугарској, 7 у Југославији и пре­ко 12 магистарских радова. Такође, био је ментор за 4 кандидата (млади таленти) ко­је је финансирало Министарство за науку Републике Србије.

На републичким научним пројектима које координира Математички институт САНУ Професор Богдановић учествује од 1978. године. Раније је био и руководилац пот­пројекта за Алгебру и дискретну математику. Као истраживач који је у периоду од 1991. до 1995. постигао изузетне резултате у раду на научно-истраживачким про­је­ктима, године 1995. је добио Награду Математичког института САНУ, а 2003. и 2004. године добио је награде Министарства за науку Србије за изузетне резултате. Члан је Југословенске асоцијације за примењену и индустријску математику-ЈУПИМ.

Др Стојан Богдановић је учествовао је на преко 60 научних конференција у ино­странству, где је често као експерт у својој области био члан Програмског од­бо­ра (Qингдао, Кина, 1993; Кунминг, Кина, 1995). Такође је био и члан Међународног ор­ганизационог комитета Светског конгреса за Алгебру који је одржан 1997. у Хо­нг-Конгу. Учествовао је и на преко 45 конференција у земљи. Био је члан Ор­га­ни­за­ци­оног одбора ИX Конгреса математичара Југославије, 1995. године. Био је пре­д­се­дник Програмског одбора Међународне конференције за Алгебру, Логику и Ди­с­кре­тну математику у Нишу, 1995. Био је члан Програмског одбора ВИИИ конференције "Алгебра и Логика" одржане 1998 године у Новом Саду. На конференцијама у зе­м­љи и иностранству одржао је преко 100 предавања.

Држао је предавања по позиву на универзитетима у Будимпешти, Пловдиву, Бе­ограду, Новом Саду и Скопљу.

Члан је редакције часописа Pure Mathematics and Aplications (PU.M.A.), Бу­да­пе­ст-Сиена, и више домаћих часописа. Био је уредник издавачког предузећа "Про­све­та", Ниш. Био је члан редакције издавачко графичког предузећа "МБ ГРАФИКА", Ниш. Рецензент је у готово свим домаћим математичким часописима, као и у ча­со­пи­сима PU.M.A (Мађарска), Indian Journal of Pure and Applied Mathematics (Индија), Algbera Colloljuium (Кина), Semigroup Forum (USA), Communications in Algebra (UK), Zentra­lblattfur Mathematik (Немачка) i Southest Asian Bulltin of Mathematics (Хонг-Конг).

Објавио је 4 монографије и 5 универзитетских уxбеника (неки у више издања) и око 200 научних радова, од којих преко 120 у иностранству у најбољим светским ча­со­писима у Америци, Канади, Јапану, Индији, Италији, Шпанији, Португалији, Кини, Ен­глеској, Шкотској, Мађарској, Бугарској, Швајцарској, Македонији, Хрватској и Изра­елу. Радови су му цитирани у светским монографијама, часописима и уни­вер­зи­тет­ским уxбеницима (око 100 пута). Објавио је 8 експозиторних чланака.

Област научног интересовања Професора Стојана Богдановића је веома ши­ро­ка и обухвата значајне области Алгебре и Теоријског рачунарства (Theoretical Computer Science). Главна област његовог научног деловања је Теорија полугрупа, где он важи за  експерта. По његовој књизи "Semigropups with a system of subsemigroups" (на Енглеском) се предаје на последипломским студијама на 3 Ки­не­ска универзитета и Универзитету у Хонг-Конгу. Запажене резултате постигао је и у Те­орији прстена, Универзалној алгебри, Теоријама уређених скупова, мрежа и Бу­ло­вих алгебри, Алгебарској теорији аутомата итд. За његово научно опредељење и фи­лозофију истраживања важан је био његов боравак у Паризу у више наврата и сва­како контакт са великим бројем водећих математичара у свету.

Др Стојан Богдановић је објавио и 6 збирки поезије. Песме су му превођене на ен­глески, француски, румунски и италијански. Објавио је и преко 50 других чланака из економије, књижевности и о сликарству. Заступљен је у више антологија и збирки са­времене српске поезије. Члан је Удружења књижевника Србије.

Био је председник Савета Гимназије "Урош Предић" у Панчеву. Био је пре­д­се­дник Удружења просветних радника општине Панчево. Био је председник савета ли­ста "Не" (гимназија у Панчеву), уредник едиције Млада поезија Панчева (Ру­ко­пи­си И и ИИ), члан редакције независног грађанског гласника "Разлог" у Књажевцу. Био је члан савета  и шеф катедре за математику Економског факултета у Нишу. Више пу­та био је члан Научно-наставног већа Универзитета у Нишу, као и  Уни­вер­зи­тет­ског одбора за природно-математичке науке. Био је председник  Управног одбора Ма­тематичког института САНУ. Више година био је члан Комисије за математику Ми­нистарства за науку Републике Србије. Био је председник СО Књажевац. Био је де­кан Економског факултета у Нишу. Члан је савета Универзитета у Нишу. Члан је На­учно-стручног већа за математику Универзитета у Нишу. Стажист је Украинске ака­демије за технолошке науке, област менаxмент образовања. Редовни је члан Ср­п­ске академије образовања. За допринос развоју Фи­лозофског факултета у Нишу до­био је захвалницу 1981. и повељу 1997. године. За до­принос научно-наставног развоја Уни­верзитета у Нишу добио је повељу 1996. го­ди­не. Добитник је повеље Друштва ма­тематичара Србије за 1997. годину. Добитник је медаље Јунан униве­рзитета, 1995. го­дине. Такође, за допринос развоју издавачког пре­дузећа "Нота"-Књажевац добио је повељу  и златну плакету тог предузећа. До­би­тник је повеље Економског фа­кул­те­та у Скопљу, 2000. године. Добитник је ме­да­ље Конгреса за алгебру 1997 у Хонг-Конгу за допринос алгебри. Добитник је за­х­вал­ни­це ректора Донецког Уни­вер­зи­те­та за несебичну помоћ у организацији Ме­ђу­на­ро­дне летње економске школе. До­би­т­ник је Повеље почасног грађанина општине Кња­жевац (2006). Добитник је зах­ва­л­ни­це ОШ"Цар Константин" у Нишу. Добитник је захвалнице декана Економског фа­култета у Нишу, за несебичну помоћ у организацији прве Међународне летње шко­ле економије (2006).

     

 

Прва страна ] Претходна ]

Последња измена: apr-22