СРПСКА АКАДЕМИЈА ОБРАЗОВАЊА

Прва страна Претходна Садржај Чланови САО SAO Members

М.Блажић
Н.Поткоњак Ј.Ђорђевић Д.Ж.Марковић М.Вилотијевић М.Ратковић Д.Савићевић В.Тешић Д.Херцег Г.Гојков Ђ.Ђурић М.Недељковић Е.Каменов М.Ивковић С.Богдановић М.Даниловић З.Петровић Л.Михуц Б.Влаховић М.Милин К.Мурешану В.Нојман М.Блажић А.Илика П.Ј.Отиман З.Жоглев Р.Николић М.В.Силантјева М.Узелац М.Сегединац Г.Максимовић З.Аврамовић С.Гашић-Павишић А.Крајнц Л.Бетеа Р.Антонијевић Б.Јовановић Н.Мијановић Н.Сузић Р.Бубањ Р.Николић У.Шуваковић В.Банђур Д.Бранковић Милимир Мучибабић Ненад Кецмановић

 


Часопис Истраживања у педагогији

 

МАРЈАН БЛАЖИЋ

 

 

 Б И О Г Р А Ф И Ј А

 

Др Марјан Блажић рођен је 12.04.1947 у Новом месту. Основну школу завршио је у Новом месту 1962. године, а учитељску школу 1967. године. На педагошкој академији у Љубљани дипломирао је 1969. године и стекао звање наставника математике и физике. Школске 1972/73 године уписао је на Филозофском факултету у Љубљани студиј педагогије, а дипломирало је 1975. године. Академски ступањ магистра знаности из подручја педагогије стекао је на истом факултету 1985. године . Докторирао је 1992 године на Педагошком факултету у Ријеци (ментор проф. др. Илија Лаврња). Од 1969. године ради на основној школи у Новом месту, а 1977 године прелази на рад у Заједници за усмерено образовање у Новом месту, где обавља посао директора средњих школа у регији. Годину касније запошљава се на Педагошкој академији (Педагошки факултет) у Љубљани где и сада ради.

 

На Педагошкој академији у Љубљани, односно садашњем Педагошком факултету у Љубљани обављао је различите одговорније послове. Био је предстојник катедре за предшколско васпитање, катедре за разредну наставу, продекан факултета, председник управног одбора факултета, водио је различите одговорне стручне комисије, на факултету је основао сектор за издавачке активности и био главни уредник збирке научног института на факултету. Изван своје радне организације је такође председник друштва педагошких радника, председник Словеначког удружења за надарене те главни и одговорни уредник централне научне ревије за дидактику и методику Педагошка обзорја - Didactica Slovenica (SSCI, JCR…). У уредничком одбору је удружио све водеће стручњаке за подручје предметних методика и тиме значајно утицао и усмеравао развој специјалних дидактика. Посебну бригу посвећује и подручју убрзавања развоја надарених ђака и студената а задњих двадесет година је координатор и вођа лонгитудиналнега пројекта Дидактички аспекти рада с надаренима, који се одвија у оквиру словеначког удружења за даровите и талентиране и којег претседник је више од десет година.. Члан је стручних удружења у иностранству.

 

Стручноистраживачки опус др Блажића обухвата више од 200 библиографске јединице, од тога је објавио више од 100 радова с подручја научноистраживачке активности (монографије, реферате на домаћим научним саветовањима, реферате на међународним научним сусретима, уводна објављена предавања на састанцима с домаћим и међународним учешћем, научне радове који су били представљени као пленарни на састанцима с међународним учешћем и имају међународну рецензију и бројне оригиналне или прегледне научне радове) и неколико рада с подручја стручне активности. Секундарно авторство обухваћа више од 300 јединица (у прилогу евидентираних 45).

 

Научно-истраживачки рад кандидата је усмерен у проучавање актуелних теоријских педагошких и андрагошких проблема, дидактичких иновација, теорије комуникације, образовне технологије и дидактике медија као саставног дела интегралне дидактичке теорије. Својим радовима посеже на различита педагошко-дидактичка подручја, што говори о његовим широким стручним видицима.

Резултате свог истраживачког рада др. Блажић представља на конгресима, стручним саветовањима у земљи и иностранству и у оквиру перманентног образовања учитеља, исто тако нове констатације публикује у научним и стручним публикацијама. У објављеним монографијама, научним радовима у научним ревијама и зборницима с међународном и домаћом рецензијом, као и у радовима који су представљени на домаћим и међународним научним симпозијима показао је завидне способности самосталног научноистраживачког рада на подручју дидактике. Објављена дела и истраживачки резултати имају посебно вредност јер укључују оперативну могућност употребе у развоју непосредне праксе васпитно-образовног рада у школама и другим едукацијским срединама. Посебно треба нагласити видик избора и употребе медијā у образовном процесу.

 

У оквиру свог истраживачког рада др Блажић је у задњих двадесет година развио и теоријски утемељио нову педагошку дисциплину дидактику медија, теоријски ју је утемељио и имплементирао, чиме је доказао да је способан решавати најтеже научне и стручне проблеме. Његова садашња истраживачка настојања усмерена су у развој код нас неразвијеног подручја дидактике рада с надаренима. У оквиру постдипломског (магистарског и докторског) студија на Педагошком факултету у Љубљани је развио и носилац је специјалнодидактичког модула Дидактички видици рада с надаренима, којег је адекватно имплементирао и на учитељском факултету у Врању.. Посебну бригу посвећује развоју експерименталног рада на том подручју, између осталог развио је и лабораторију за експерименталну дидактику.

 

Међународни одјек кандидата је могуће разабрати преко сарађивања на међународним стручним сусретима, где је носилац уводних реферата и члан програмских одбора. Појављује се и као гостујући професор у оквиру додипломског и постдипломског студија на страним универзитетима. Међу осталим плодно сарађује са бројним факултетима у Србији..

 

Кандидат има богата и разноврсна педагошка искуства, уосталом прешао је пут од основношколског и средњошколског до универзитетског професора. Студенте уводи у истраживачки рад нарочито у оквиру семинарског рада, при интердисциплинарном семинару и као ментор емпиријски заснованих дипломских, магистарских и докторских радова. Поред тога заинтересоване студенте укључује у своје пројекте (рад с надареним ђацима, развој дидактике медија, комуникацијске технике). У бризи за студенте припремио је више студијског градива и уџбеника.

 

С обзиром на објављене радове, њихову теоријско-методолошку утемељеност и с обзиром на постигнуте истраживачке резултате, који утичу на развој дидактичке мисли, др Марјан Блажић је несумњиво дао значајан научни допринос, чији резултати имају апликативну вредност при трансферу на васпитно-образовне активности. Кандидат је на подручју дидактике и на ужем подручју дидактике медија и комуникацијске дидактике те дидактике рада с надаренима помакнуо одреднице дидактичког поља у смеру целовитог, полифакторског познавања и истраживања дидактичких феномена, тако да је тиме превазишао традиционалне, дескриптивне и парцијалне дидактичке приступе, концепте и теорије. С подручја дидактике наставних медија и дидактике рада с надаренима објавио је радове који представљају значајан допринос развоју педагошке науке.

 

 

Прва страна ] Претходна ]

Последња измена: apr-24