СРПСКА АКАДЕМИЈА ОБРАЗОВАЊА

Прва страна Претходна Садржај Чланови САО SAO Members

З.Аврамовић
Н.Поткоњак Ј.Ђорђевић Д.Ж.Марковић М.Вилотијевић М.Ратковић Д.Савићевић В.Тешић Д.Херцег Г.Гојков Ђ.Ђурић М.Недељковић Е.Каменов М.Ивковић С.Богдановић М.Даниловић З.Петровић Л.Михуц Б.Влаховић М.Милин К.Мурешану В.Нојман М.Блажић А.Илика П.Ј.Отиман З.Жоглев Р.Николић М.В.Силантјева М.Узелац М.Сегединац Г.Максимовић З.Аврамовић С.Гашић-Павишић А.Крајнц Л.Бетеа Р.Антонијевић Б.Јовановић Н.Мијановић Н.Сузић Р.Бубањ Р.Николић У.Шуваковић В.Банђур Д.Бранковић

 


Часопис Истраживања у педагогији

 

ЗОРАН АВРАМОВИЋ

 

Б И О Г Р А Ф И Ј А

 

Библиографија


Рођен 14. априла 1949. године у Сталаћу, Република Србија. Основну и средњу школу завршио у Земуну, а факултетске студије на Универзитету у Београду. Дипломира 1976. године на Филозофском факултету у Београду (одељење за социологију) са радом "Идеја друштвеног прогреса у делима Маркса и Енгелса".
Одбрани докторске дисертације под називом Политичка мисао Милоша Црњанског и његово књижевно стваралаштво (компарација две друштвене делатности) приступио 28. 9. 1992. године, пред комисијом у саставу: академик Никола Милошевић, проф др Светозар Петровић, проф. др Сретен Петровић.
Од 1976. до 1991. године радио као професор социологије у Првој београдској гимназији, а од 1991. до 1995. као истраживач у Заводу за проучавање културног развитка Србије у Београду. Од 1995. ради као научни сарадник у Институту за педагошка истраживања у Београду. У звање научног сарадника биран 1995. у звање вишег научног сарадника 1998. а у звање научног саветника 2001. У звање ванредног професора биран 2004. године на Филозофском факултету Универзитета у Косовској Митровици, а за редовног 31. 10. 2007. године, на Факултету за културу и медије, Универзитет Мегатренд. Ожењен је и отац два детета. Говори енглески језик, и пасивно користи француски. Живи у Београду са сталним радним односом у Институт за педагошка истражовања.
Др Зоран Аврамовић је афирмисан социолог образовања и културе. У досадашњем стручном и научном раду објавио је 20 књига и два уџбеника. Такође, објавио је преко 111 научних и стручних радова у часописима, зборницима и књигама као и преко 60 радова различитог жанра (прикази, есеје, полемике, критике, рецензије). Поднео је више од 60 саопштења на научним националним и међународним скуповима, која су објављена у изводима или у целини. Учествовао је у Бугарској, Грчкој и Букурешту на научним конференцијама о културним и образовним питањима у балканским државама - 1998, 2001, и 2006. године.
Био је одговорни уредник у два значајна научна часописа. У редакцији Социолошки преглед био је заменик главног уредника и главни уредник у мандату 1999-2000. године.У часопису Theoria 1997-1998, заменик главног и одговорног уредника. Уредник је научног часописа Зборник за педагошка истраживања. Био је члан редакцијског одбора монографије Прва београдска гимназија, 1939-1989. Уредио је монографије Демократија, васпитање, личност (1997), коприређивача Изазви демократије и школа, (2002), Два века образовања у Србији (2005), У спомен Михаилу Марковићу (2011). Уредник је монографије Историја и књижевност Срба Косова и Метохије, Филозофски факултетет, Косовска Митровица, 2007. и Друштво и култура Срба Косово и Метохија, Филозофски факултетет, Косовска Митровица, 2006.
Био је члан Матичног одбора за друштвене науке Министарства науке у мандату 2007-2000. године.
Објављивао је у стручним часопсима Социологија, Theoria, Социолошки преглед, Социолошки годишњак, Теме, Педагогија, Педагошка стварност, Култура полиса, Зборник Матице српске за друштвене науке, Летопис Матице српске, Књижевност, Култура, Багдала, Кораци, Нова Зора.
Главне области научног проучавања су социологија образовања и социологија културе.
Kaндидат др Зоран Аврамовић је као истакнути нуачник и универзитетски професор увршћен у Српску енциклопедију (2010) у редакцији САНУ и Матице Српске.


 

 

Прва страна ] Претходна ]

Последња измена: apr-22