СРПСКА АКАДЕМИЈА ОБРАЗОВАЊА

Прва страна Претходна Садржај Чланови САО SAO Members

М.Сегединац
Н.Поткоњак Ј.Ђорђевић Д.Ж.Марковић М.Вилотијевић М.Ратковић Д.Савићевић В.Тешић Д.Херцег Г.Гојков Ђ.Ђурић М.Недељковић Е.Каменов М.Ивковић С.Богдановић М.Даниловић З.Петровић Л.Михуц Б.Влаховић М.Милин К.Мурешану В.Нојман М.Блажић А.Илика П.Ј.Отиман З.Жоглев Р.Николић М.В.Силантјева М.Узелац М.Сегединац Г.Максимовић З.Аврамовић С.Гашић-Павишић А.Крајнц Л.Бетеа Р.Антонијевић Б.Јовановић Н.Мијановић Н.Сузић Р.Бубањ Р.Николић У.Шуваковић В.Банђур Д.Бранковић

 


Часопис Истраживања у педагогији

МИРЈАНА СЕГЕДИНАЦ

 

Б И О Г Р А Ф И Ј А

 

Библиографија


Рођена је 14. јула 1952. године у Бајмоку, општина Суботица. Основну школу завршила у Новом Саду 1967. Године. Матурирала у гимназији Јован јовановић-Змај у Новом Саду 1970. године са одличним успехом. По завршетку гимназије добила награду Светозар Марковић за изузетне резултате током школовања. На Природно-математичком факултету у Новом Саду, студијска група Хемија, дипломирала 1974. године, као најмлађи и најуспешнији студент у генерацији. Магистарски рад Испитивање интеракције хуманог серума албумина и неких металних јона у области Органске хемије на Природно-математичком факултету у Новом Саду Универзитета у Новом Саду, одбранила је 1982. године, где је 1992. године и докторирала Методику наставе хемије, као први доктор Методике наставе хемије у СФР Југославији. Тема докторске дисертације је Трансформација система знања из хемије у флексибилни систем.

Професионално искуство
Од 1975. године до данас, 2013. године, запослена на Природно-математичком факултету, Департман за хемију, биохемију и заштиту животне средине, Универзитета у Новом Саду.

Кретање у струци

Асистент, ужа научна област Методика наставе хемије, Природно-математички факултет, Нови Сад; Наставни предмети: Методика наставе хемије, Дидактички практикуум, Неорганска хемија, Хемија за студенте Биологије, хемија за студенте Физике, Хемијско образовање и методске принципи наставе хемије, методологија научног рада са лабораторијском техником, Хемија за студенте медицинског факултета (1975 1993).
Доцент, ужа научна област Методика наставе хемије, Природно-математички факултет, Нови Сад; Наставни предмети: Методика наставе биологије и хемије, Методика наставе физике и хемије, Методика наставе хемије и Хемија за студенте Медицинског факултета (1993 -1998).
Ванредни професор, ужа научна област Методика наставе хемије, Природно-математички факултет, Нови Сад; Наставни предмети: Методика наставе биологије и хемије, Методика наставе физике и хемије, Методика наставе хемије и Хемија за студенте Медицинског факултета (1998 -2003).
Редовни професор, ужа научна област Методика наставе хемије, Природно-математички факултет, Нови Сад; Наставни предмети: Увођење у делатност наставника хемије, Методика наставе хемије I, Методика наставе хемије II , Школска пракса I и Школски огледи у настави хемије (основне и дипломске студије); Дидактика хемије, Школска пракса II, Специјални хемијски експерименти у настави (мастер студије), Одабрана поглавља дидактике хемије, (докторске студије) (2003 - ).

Шеф Катедре за методику наставе хемије на Департману за хемију, биохемију и заштиту животне средине ПМФ-а у Новом Саду, (2000 - ).

Помоћник директора за наставу на Департману за хемију, биохемију и заштиту животне средине ПМФ-а у Новом Саду, (2003 - ).

На Департману за хемију, биохемију и заштиту животне средине Природно-математичког факултета ангажована на основању првих докторских студија Методике наставе хемије, из којих је потекао и први акредитовани студијски програм докторских студија Методике наставе природних наука, математике и рачунарских наука, на Природно-математичком факултету Универзитета у Новом Саду. Активно учествује у реализацији наставе на докторским студијама Методике наставе природних наука, математике и рачунарских наука, као професор више наставних предмета.


Чланство у удружењима и асоцијацијама

Члан је више стручних друштава и организација: председник Комисије за образовне науке Универзитета у Новом Саду (2004 2008); члан Стручног већа поља уметности и хуманистичких наука Универзитета у Новом Саду (2010 - ); члан Стручног већа поље природно-математичких наука Универзитета у Новом Саду (2010 - ); члан Савета за образовање Аутономне Покрајине Војводине (2001 2005); Члан Српског хемијског друштва; члан Одбора за доделу награде Ђорђе Натошевић, при Покрајинском секретаријату за образовање Аутономне Покрајине Војводине (2003 2010); секретар наставне секције ХДВ; председник Комисије за полагање испита за лиценцу професора хемије од стране Министрства просвете републике Србије и Покрајинског секретаријата за образовање, националне заједнице и управу, АП Војводине (2000 - ).

Активно сарађује са Министарством просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије на осавремењивању наставе хемије. Бави се професионалним усавршавањем наставника хемије и од 2003. носилац је акредитованих програма за стручно усавршавање наставника. Добитница Захвалнице за дугогодишњу стручну сарадњу и помоћ на пољу унапређења наставе хемије, 2000. године.

Ангажована је као наставник на основним, мастер и докторским студијама на Природно-математичком факултету Универзитета у Новом Саду и као ментор и члан комисије за оцену и одбрану већег броја докторских дисертација, магистарских теза и мастер радова. У области Методике наставе хемије одбрањено је око 100 дипломских и мастер радова, 4 магистарска рада, 1 докторска дисертација, а тренутно је ментор за израду 2 докторске дисертације.

Аутор је објављених 7 монографија, уџбеника и приручника, око 80 научних и стручних радова и има учешће на преко 60 научних и стручних скупова у земљи и иностранству. У научном раду бави се проблематиком сазнавања у хемији, савременим методама и техникама учења хемије и, у последње време, проблемом репрезентација знања у настави хемије и проценом когнитивног оптерећења у учењу хемије. Узела је учешће у 15 научних пројеката међународног и националног значаја.


Учешће у пројектима

1. Истраживање оптималног коришћења нузпроизвода пољопнвреде и прехрамбене индустрије са циљем добијања сировина за сточну храну, Пројекат СИЗ НР Војводине, 1976-1980.
2. Истраживање и развој хемијско-технолошких процеса и финалних производа у нафтној, хемијској и петрохемијској индустњи, Пројекат СИЗ НР Војводине, 1980-1985.
3. Истраживање и развој хемијске прераде отпадака биљне производње и угљева, Пројекат СИЗ НР Војводине, 1980-1986.
4. Савремено коришћење угљева, Пројекат СИЗ НР Вбјводине, 1980-1986.
5. Осавремењивање методике откиивања, праћења и прогноза развоја радиолошке, хемијске и биолоске контамлнације и проблеми заштите становништва у миру и у рату, Пројекат СИЗ НР Војводине, 1986-1989.
6. Организација и унапредјивање мституционалног образовања и васпитања, Пројекат Министарства за науку и технологију Републике Србије, 1991-1996.
7. Квалитет и ефикасност образовања као чиниоци личног развоја и друштвеног прогреса, Пројекат Министарства за науку и технологију Републике Србије 1996-2000.
8. Стратегија развоја система васпитања и образовања у условима транзиције, Пројекат Министарства за науку и технологију Републике Србије, 2002.
9. Развој програма хемије за основну школу и средњу сколу. Историја хемије у Србији, Пројекат Министарства за науку и технологију Републике Србије, 2002.
10. Стратегија развоја система васпитања и образовања у условима транзиције. Пројекат Министарства за науку и животну средину Републике Србије, 2002-2005.
11. Европске димензије реформе система образовања и васпитања. Пројекат Министарства за науку и технолошки развој Републике Србије, 2006-2010. године.
12. Квалитет образовног система Србије у европској перспективи. Пројекат Министарства за просвету, науку и технолошки развој Републике Србије, 2011-2014.
13. Инфраструктура електронски подржанг учења у Србији. Пројекат Министарства за просвету, науку и технолошки развој Републике Србије, 2011-2014.
14.Примена минипројеката у реализацији садржаја интегрисаних природних наука и математике у разредној настави. Покрајински пројекат од значаја за науку и технолошки развој АП Војводине, 2011-2014.
15. Мастер программе фор субјецт теацхерс ин Сербиа, Међународн ТЕМПУС пројекат, ЈП 511170- 2010.


Чланство у уређивачким одборима часописа

Рецензент је часописа Croatian Journal of Education, Загреб, Хрватска.
 

 

Прва страна ] Претходна ]

Последња измена: apr-22