СРПСКА АКАДЕМИЈА ОБРАЗОВАЊА

Прва страна Претходна Садржај Чланови САО SAO Members

Програм рада
Почетак рада Програм рада Статут САО

 


Часопис Истраживања у педагогији

ПРОГРАМ РАДА СРПСКЕ АКАДЕМИЈЕ ОБРАЗОВАЊА

 

2008 2010

 

И у наредном трогодишњем периоду треба наставити рад на афирмацији Српске академије образовања  путем одржавања научних скупова САО, остваривањем истраживачких пројеката, издавачком делатношћу, јавним представљањем издања САО, сарадњом са одговарајућим институцијама у земљи и иностранству, учествовањем у проучавању и решавању најзначанијих питања образовања и васпитања у Србији.

Настојати да средства масовних комуникација редовно прате делатност САО.

 

Програм рада садржи неостварене задатке из претходног трогодишњег програмског периода, затим нове предлоге чланова САО.

 

НАУЧНИ СКУПОВИ

 

Година  2008.

 

1. ОКРУГЛИ СТО

Обележавање 200-годишњице доласка Доситеја Обрадовића у Србију и отварања Велике школе.

Јун месец 2008.г.

Радове са округлог стола објавити у Годишњаку САО.

Реализатор: академик Владета Тешић

 

2. НАУЧНИ СКУП

ШКОЛА БУДУЋНОСТИ БУДУЋА ШКОЛА

Интердисциплинарни и међународни научни скуп.

Децембар 2008.г.

Радове приспеле за скуп објавити у посебном зборнику радова.

Реализатор: академик Никола Поткоњак

Организациони и Редакциони одбор: академици Младен Вилотијевић, Новак Лакета, Никола Поткоњак и Милан Ратковић.

 

 

Година 2009.

 

1. Научни скуп

ЕКОЛОШКО ОБРАЗОВАЊЕ И ОСТВАРИВАЊЕ НАЦИОНАЛНОГ ПРОГРАМА РАЗВОЈА СРБИЈЕ У КОНТЕКСТУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ МИЛЕНИЈУМСКЕ  ДЕКЛАРАЦИЈЕ.

Суорганизатори скупа: Министарство Просвете и Министарство Екологије Србије.

Април 2009.г.

Радове објавити у посебном зборнику.

Реализатор: академик Данило Ж. Марковић.

 

2. Научни скуп

ПРЕДШКОЛСКА ПЕДАГОГИЈА У ТЕОРИЈИ И ПРАКСИ (обухватити: предшколска педагогија као наука-научна дисциплина; развој идеја о васпитању и образовању предшколске деце; специфичности васпитања и образовања предшколске деце; програми васпитно-образовног рада и неге у дечјим јаслицама и дечјим вртићима; предшколско васпитање у систему васпитања и образовања; методика васпитно-образовног рада са предшкослком децом)

Јун 2009

Радове објавити  посебном зборнику.

Реализатор: академик Емил Каменов

 

3. Научни скуп

ПЕДАГОШКИ ИЗАЗОВИ ПОСТМОДЕРНЕ (обухватити: политичко-економски коспект постмодерне, сложеност постмодерне културе, постмодерна и њен однос са метафизиком; утицај постмодерне на образовање; однос педагогије модерне и постмодерне педагогије; прагматизованост педагогије, циљ васпитања у нашој педагогији данас; дистанцирање педагогије од филозофије; конструктивистичка филозофија; постмодерна педагогија и плуралност као њено основно обележје; филозофска основа алтернативи емпријске педагогије; епистемолошке основе постмодерне педагогије; епистемологија концептуалне промене и педагогија; квалитативна истраживања као постмодерни изазови педагогији, значај и домети квалитативне истраживачке парадигме на подручју педагошких истраживања; конструктивизам као предзнак методолошких концепата који улазе у савремену педагошку методологију; савремена методолошка сцена, различита мишљења, погледи, парадигме; куда иде педагошка методологија (на линији између Дјуја и Фукоа), да ли се интерпретативизам дегенерише у нихилизам, у ком се, углавном, бавимо бескорисним деконструкцијама и оспосравамо постојање социјалног поретка;триангулација pro i contra).

Септембар 2009.г.

Радове објавити у посебном зборнику.

Реализатор: академик Грозданка Гојков

 

4. Научни скуп

САВРЕМЕНИ ГЛОБАЛНИ ПРОБЛЕМИ У УИВЕРЗИТЕТСКОМ ОБРАЗОВАЊУ

Октобар 2009.

Радове објавити у  Годишњаку САО

Реализатор: академик Данило Ж. Марковић

 

 

Година 2010

 

1. Научни скуп

РАСПРАВА О ПРЕДЛОГУ МОДЕЛА  ЕФИКАСНОГ УСАВРШАВАЊА НАСТАВНИКА ЗА САВРЕМЕНУ И БУДУЋУ ШКОЛУ

Модел ће бити формулисан и разрађен у оквиру САО (општи део важећи за све наставнике и посебни део по наставним подручјима и предметима). Потом би се одржала јавна расправа и утврдио коначни модел. Он ће бити понуђен Министарству просвете и школама да би могао бити примењен у пракси.

Модел ће израдити  група стручњака у оквиру САО током 2009 - 2010.г.

Јавна расправа о моделу ефикасног усавршавања наставника за савремену и будућу школу одржаће се у јуну месецу 2010.г.

Модел ће бити објављен у виду посебне публикације.

Реализатори: академици Младен Вилотијевић и Ђорђе Ђурић.

 

2. Научни скуп

ИЗВОРИ ЗНАЊА У МОДЕРНОЈ ШКОЛИ

Назчни скуп ће се одржати у другој поливини 2010. године

Реализатор академик Бошко Влаховић

 

 

ИСТРАЖИВАЊА

 

1. НАШИ ВЕЛИКИ ПРЕТХОДНИЦИ. Монографија са биографијама стручњака у сфери образовања српског народа, члановима научних друштава и академија наука пре оснивања Српске академије образовања.

Завршетак истраживања 2010.г.

Резултати ће бити објављени у виду посебне монографије.

Реализатор: академик Никола Поткоњак

 

 

ИЗДАВАЧКА ДЕЛАТНОСТ

 

1. Сваке године издавати годишњак САО који теба да садржи радове са  одржаних научних округлих столова и скупова у оквиру САО, затим збивања у САО у текућој години, податке о члановима, објављеним радовима чланова, њиховом ангажовању у раду САО и ван САО.

 

2. Издавање часописа. Са Руском академијом образовања наставитии са издавњем часописа Образовање теорија и пракса. Косултације и договор са РАО обавиће  академик Д. Ж. Марковић. За главног уредника од стране САО предлаже се Никола Поткоњак, за одговорног уредника Грозданка Гојкови, а за чланове Редакционог одбора академици: Данило Ж. Марковић, Младен Вилотијевић и Јован Ђорђевић.

Реализација овог задатка први број часописа требало би да се појави 2009. године

 

3. Издавање зборника радова одржаних научних скупова и извештаја о истраживањима у оквиру САО (пет збоорника, два извештаја о истраживању и публикација о моделу усавршавања наставника)

 

4. Издавање монографија:

 

4.1. Сепарат (књига) Болоњски процес и реформа високог образовања (радови са одржаног научног скупа). Ово штампати 2009. године

 

4.2. др Војислав Бакић, Белешке о културним и ратним догађањима за последњих 50 година. В. Бакић је више од педесет година систематски, из дана у дан, водио дневик, бележио  сва значајнија збивања у Србији друге половине 19 века. Поред збивања на пољу образовања, школства и  педагогије, ту су белешке и о културним, политичким и другим збивањима у Србији. Тај дневник имао веома широко  културно-историјско значење за сагледавање збивања у Србији током 50 год. Дневник је вођен стенографијом. Сам В. Бакић је припремио 1920.г. своје белешке за штампање. Из опшриног Дневника је изоставио све оно што је оценио да није од интереса за ширу јавност. Те Белешке требало је да штампа Учитељско удружење. Како  нису могла бити обезбеђена средства за штампање, рукопис је остао необјављен.

Пошто се 2009 година навршава 80 година од смрти др Војислава Бакић (умро је априла 1929.г.), једног од напознатијих и најплоднијих српских педагога друге половине 19 века, оснивача Катедре за педагогију на Филозофском факултету у Београду 1892.г. и првог професора на тој Катедри, предлажем да САО те године објави тај његов рукопис дневник.

Рок 2009.г.

Реализатор: академик Никола Поткоњак.

 

РАД ОРГАНА САО

 

1. Oдржати сваке године бар једну редовну скуптину чланова САО. Ванредне скпштине одржавати по потреби.

 

2. 2010г. одржати изборну скупштину САО (почетком 2010.г. објавити позив за избор нових чланова, изабрати комисије за предложене кандидате, припремити извештаје комисија и крајем године одржати избор нових чланова САО).

 

3. Сваке године одражати два састанка Председништва САО, а по потреби и више.

 

4. Смештај САО у просторијама Форума педагога Србије и Црне Горе (Београд, Господар Јованова 22) треба сматрати привременим. Неопходно је настојати трајније  и повољније решити питања просторија за рад САО. У том циљу треба обавити коначан разговор са Теодоровићем о обећаним просторијама . Разговоре ће обавити Данило Ж. Марковић током 2008.г.

 

5. Настојати обезбедити сталније изворе финансирања рада САО из одговарајућих министарстава (према програму рада), фондова и од спонзора.

 

6. Веома брзо треба обезбедити средства за штампање зборника и одржавање научног скупа о школи будућности, средства за штампање Бакићевог Дневника, Сепарата са радовима о Болоњском процесу и средства за штампање годишњака САО.

 

ОВАЈ ПРОГРАМ РАДА САО УСВОЈЕН ЈЕ НА СЕДНИЦИ ПРЕДСЕДНИШТВА ОДРЖАНОЈ 27.  МАРТА 2008.ГОДИНЕ У БЕОГРАДУ.

 

Прва страна ] Претходна ]

Последња измена: apr-22